Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek zgłoszenia lokali z indywidualnym źródłem ciepła

7 kwietnia, 2022

W związku z obowiązkiem złożenia do 30 czerwca 2022 r. deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła w lokalach/budynkach, powstaje pytanie czy właściciele lokali w wspólnotach mieszkaniowych, posiadający indywidualne źródła ogrzewania i podgrzania wody (np. własny kocioł gazowy) powinni składać deklaracje za swój lokal samodzielnie, czy też może to zrobić za nich zarządca nieruchomości, zbiorczo za cały budynek.

Z pytaniem tym zwróciliśmy się bezpośrednio do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego prowadzącego Centralną Ewidencje Emisyjności Budynków. Uzyskane wyjaśnienia poniżej:

„Stosownie do art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. – właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (zwana dalej „deklaracją”).

W przypadku budynków i znajdujących się w nich lokali, w których powstała wspólnota mieszkaniowa, a administrowanych przez zarządców – obowiązek złożenia deklaracji spoczywa albo na właścicielu lokalu (dysponującego tytułem własności w postaci odrębnej własności lokalu), albo na zarządcy tego budynku. Obok właściciela lokalu, ustawa nakłada obowiązek złożenia deklaracji na zarządcę budynku. Spełnienie zatem tego ustawowego obowiązku zostało nałożone albo na właściciela lokalu lub budynku albo na zarządcę budynku lub lokalu. W przypadku lokali będących we „własności” poszczególnych osób, które są jednocześnie administrowane przez „zarządców” dochodzi do swoistego współuczestnictwa w ramach odpowiedzialności solidarnej po stronie zobowiązanego podmiotu, z tym, że wypełnienie tego obowiązku przez jednego, tj. zarządcę, zwalania z odpowiedzialności drugi podmiot, tj. właściciela (i odwrotnie).

Zgodnie z przyjętą zasadą, w przypadku wspólnych dla budynku źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządcy budynku – w tym zakresie to zarządca posiada najpełniejszą wiedzę i pozostaje kompetentny do ich wskazania. Natomiast w przypadku źródeł indywidualnych, zlokalizowanych w konkretnym lokalu, o których istnieniu wiedzieć może wyłącznie właściciel, nie sposób stanowczo stwierdzić, aby to zarządca budynku był zobligowany do ich wskazywania w deklaracji. W tym zakresie – indywidualne źródła – odpowiedzialnym za złożenie deklaracji pozostaje właściciel lokalu. Nie wyklucza się przy tym rozwiązania pośredniego, w którym to zarządca budynku – po dokonanych ustaleniach z właścicielami poszczególnych lokali w budynku – składa deklarację również w ich imieniu, obejmując swym oświadczeniem zarówno źródła wspólne, jak i te indywidualne. Aby nie dublować składanych deklaracji sugerujemy kontakt pomiędzy zobowiązanymi – celem ustalenia spójnego i niewykluczającego się wywiązywania z obowiązku składania deklaracji, a w konsekwencji przekazywania danych dotyczących lokali do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.”

W związku z tym, w przypadku indywidualnego źródła ciepła w lokalu, odpowiedzialnym za złożenie deklaracji jest jego właściciel. Jednak, przy porozumieniu z administracją, czynność ta może zostać wykonana przez zarządcę nieruchomości, poprzez zbiorczą deklarację do CEEB uwzględniającą zarówno części wspólne jak i indywidualne lokale.

Zdajemy sobie sprawę, że obowiązek ten może zostać przez właścicieli niezauważony, bądź powodować niepotrzebne obawy oraz wątpliwości co do poprawności wypełnienia deklaracji. Firma Posesja znając zarządzane przez siebie nieruchomości, uwzględni w składanych deklaracjach za budynek wspólnoty, lokale posiadające indywidualne źródła ciepła.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne