Klauzula informacyjna dla oferentów, wykonawców, stron umów współpracy

RODO – Klauzula informacyjna dla oferentów, wykonawców, stron umów współpracy firmy Posesja Tuligłowski sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Posesja Tuligłowski sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Posesja Tuligłowski Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Ogrodowa 7, NIP: 6692336824, strona internetowa www.posesja.pl, telefon 94 35 48 916 (zwana dalej Spółką).
 2. Celem przetwarzania jest:
  a) zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne (wymagamy podania danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy jeżeli występuje, adres e – mail, adres zamieszkania bądź siedziby, numer telefonu, PESEL lub NIP). Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych osobowych na przykład ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) obowiązki prawne Spółki (wynikające na przykład z prawa podatkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że załatwienie sprawy będzie niemożliwe.
 4. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmiotom współpracującym, bankom, wspólnocie mieszkaniowej.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe:
  a) przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
  – dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy wraz z okresem przedawnienia,
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – archiwizacyjnych,
  w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi później.
  b) do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
  c) do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy takiego przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych, jeśli zgłosi Pani/Pan umotywowany swoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania swoich danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Klauzula informacyjna dla oferentów, wykonawców, stron umów współpracy firmy Posesja Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Posesja Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Posesja Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Ks. Biskupa Czesława Domina 7/8, NIP: 6692532442, strona internetowa www.posesja.pl, telefon 94 35 48 916 (zwana dalej Spółką).
 2. Celem przetwarzania jest:
  a) zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla   której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne (wymagamy podania danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy jeżeli występuje, adres e – mail, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, PESEL bądź NIP). Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych osobowych na przykład ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) obowiązki prawne Spółki (wynikające na przykład z prawa podatkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że załatwienie sprawy będzie niemożliwe.
 4. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, podmioty związane ze wsparciem prawnym, rachunkowym i podatkowym, podmiotom współpracującym, bankom, wspólnocie mieszkaniowej.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe:
  a) przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
  – dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy wraz z okresem przedawnienia,
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – archiwizacyjnych,
  w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi później.
  b) do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
  c) do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy takiego przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych, jeśli zgłosi Pani/Pan umotywowany swoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania swoich danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

  Napisz do nas

  Skontaktuj się z nami telefonicznie, za pomocą poczty
  elektronicznej lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Odwiedź nasze biuro
  ul. Ogrodowa 7, 78-100 Kołobrzeg
  Zadzwoń do nas
  94 35 48 916
  Napisz do nas
  biuro@posesja.pl
  Polityki i klauzule.
  Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie Cookies i innych technologii.Zobacz politykę prywatności i klauzulę informacyjne